اطلاعات حساب


۱۱۰۹۹۵۵۵۹۵۵۹۱:شماره حساب یاس
شماره کارت یاس:5054167000143629

اطلاعات تماس

  • +44 256 2582 256
    +44 256 2583 257

مشارکت نقدی

  • +44 256 2582 256
    +44 256 2583 257

موسسه خیریه یاس فاطمه النبی

ما دنیایی می خواهیم که در آن تمامی انسانها در شادی و سلامتی باشند