image

احداث یک باب سالن چندمنظوره آموزشی

image

احداث یک باب زمین چمن ورزشی

image

احداث سالن ورزشی چندمنظوره

image

مرکز آموزشی شماره هفده کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره شانزده کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره پانزده کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره چهارده کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره سیزده کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره دوازده کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره یازده کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره ده کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره نه کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره هشت کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره هفت کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره شش کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره پنج کیمیای دانش

image

مجتمع چندمنظوره شماره چهار کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره سه کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره دو کیمیای دانش

image

مرکز آموزشی شماره یک کیمیای دانش